OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.PNEUVÝHODNĚ.cz platné od 26.11.2018

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

 2. Prodávajícím dle bodu 1 a provozovatelem internetového obchodu www.PNEUVYHODNE.cz je společnost:

CD Motor, a.s.

Ruprechtická 750/85

460 01 Liberec

IČ: 261 65 848 DIČ: 26165848

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B/1699. plátce DPH

kontaktní telefon: 777 717 197 (běžný tarif Vašeho operátora)

kontaktní e-mail: obchod@pneuvyhodne.cz

 1. Kupujícím dle bodu 1 je:

  1. spotřebitel (fyzická osoba bez IČ - nepodnikatel): vzájemné právní vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění

  2. podnikatel (fyzická osoba s IČ, právnická osoba): vzájemné právní vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem 89/2012 Sb. v platném znění.

 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění obchodních podmínek.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, smlouva je uzavřena v českém jazyce.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěna ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 3. Internetové stránky obchodu obsahují informace o zboží včetně fotografií. Ceny zboží jsou uvedeny za 1ks a jsou včetně DPH a včetně všech souvisejících poplatků (kromě dopravy). Ceny jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazeny. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s dopravou zboží a poplatkem za výběr dobírkou.

 5. Na webovém rozhraní internetového obchodu má zákazník možnost registrace a založení tzv. uživatelského účtu, který poskytuje výhody pro opakovaný nákup vč. slevy a je zabezpečen heslem, který si zákazník sám určí. Pro vytvoření závazné objednávky není registrace povinná, ale je třeba vyplnění povinných údajů, které jsou dány objednávkovým formulářem (zejména jméno a příjemní, adresu dodání, telefonní a e-mailové spojení, údaje o objednávaném zboží včetně počtu ks-vložením do nákupního košíku, zvolení způsobu dopravy a úhrady). Tyto údaje musí být pravdivé a přesné. Před odesláním je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit uvedené údaje. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře dává kupující najevo souhlas se shromažďováním a archivací osobních údajů o 1 kupujícím a jeho nákupech na stánkách tohoto e-shopu. Tyto údaje budou použity pouze prodávajícím v rámci platné legislativy.

 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, přepokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například e- mailem).

 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká tvrzením ze strany prodávajícího, který informuje kupujícího, že jeho objednávka SE ZPRACOVÁVÁ, a to prostřednictvím elektronické pošty, na adresu kupujícího.

 8. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na objednané zboží zejména v souvislosti s větší zakázkou a to z důvodu vyšší závaznosti. O výši zálohy bude prodávající jednat přímo s kupujícím a na společném postupu se domluví.

 9. Zasláním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil, a že souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu PNEUVÝHODNĚ.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy a jsou odesílány v příloze na e-mail kupujícího spolu s potvrzením objednávky.

 10. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celkové hodnoty zboží. Do té doby je zboží ve vlastnictví prodávajícího.

 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, na telefonní hovory) si uhradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 12. Kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

 13. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst.1 písmene e) občanského zákoníku.

Prodávající se zavazuje:

 1. Po obdržení závazné objednávky, potvrdit kupujícímu prostřednictví e-mailu, že jeho objednávka SE ZPRACOVÁVÁ a tím splnit podmínky pro uzavření kupní smlouvy a dále kupujícího informovat o průběhu přípravy expedice jeho objednaného zboží.

 2. Neprodleně informovat kupujícího o všech změnách, které by nastaly a nebyly v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.

 3. Dodat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři a prostřednictvím dopravce, kterého zákazník v objednávce označí.

 4. Vystavit na zakázku daňový doklad, který je zároveň dodacím i záručním listem.

Kupující se zavazuje:

 1. Vyplnit a odeslat pravdivě a přesně objednávkový formulář prostřednictvím e-shopu.

 2. Neprodleně informovat prodávajícího o změnách, které by bránily řádnému splnění kupní smlouvy.

 3. Odebrat objednané zboží a plně uhradit předem sjednanou cenu včetně ceny za dopravu, poštovné a balné, o kterých bude ze strany prodávajícího předem informován.

  III. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Spotřebitel (fyzická osoba bez IČ-nepodnikatel) má právo v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Kupující o tomto kroku informuje neprodleně prodávajícího e-mailem nebo využije vzorového formuláře ve výše uvedené lhůtě. V případě odeslání poštou platí lhůta pro den odeslání nikoliv doručení prodávajícímu. Prodávající je povinen bezodkladně kupujícímu potvrdit přijetí oznámení o odstoupení smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen odeslat nepoškozené, nepoužité zboží nejlépe v původních obalech, s veškerými doklady, zpět na výše uvedenou adresu a to na vlastní náklady a to i v případě, že zboží pro svou povahu nemůže být odesláno obvyklou poštovní cestou ve lhůtě 14 dní od odstoupení od smlouvy. Tohoto práva nelze využít jedná-li se o podnikatele (fyzickou osobu s IČ, právnickou osobu). V případě, kdy dojde k poškození zboží kupujícím má prodávající právo na úhradu škody a má právo zkrátit částku, kterou je povinen kupujícímu vrátit. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nedochází ke zrušení kupní smlouvy a tím k vypořádání vzájemných vztahů. Zboží takto poslané bude obratem vráceno na náklady kupujícího zpět. Zboží odeslané zpět na dobírku nebude přijato.

 2. Prodávající je v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle bodu 1. povinen vrátit zákazníkovi uhrazenou částku, včetně ceny za dopravu nebo poštovné. V tomto případě bude zákazníkovi vystaven tzv. opravný daňový doklad, který mu bude odeslán, ten potvrdí svým podpisem a datem, kdy doklad přijal a odešle ho zpět na adresu uvedenou výše. Finanční obnos bude zákazníkovi poslán na bankovní účet, který pro tento účel poskytne prodávajícímu, do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Pokud ovšem kupující v této lhůtě nevrátí zboží nebo neprokáže dokladem, že zboží již odeslal, má prodávající právo vrátit peníze až po obdržení vráceného zboží.

  IV. Práva z vadného plnění a záruční lhůty

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914-§1925, §2099-§2117 a §2161-§2174 občanského zákoníku.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží, které převzal má vlastnosti, které byly popsány na webovém rozhraní internetového obchodu PNEUVÝHODNĚ.cz nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Kupující má právo reklamovat zboží, které obdržel z internetového obchodu PNEUVÝHODNĚ.cz a toto zboží jeví známky poškození, je nefunkční nebo existujte jiný důvod zakládající nárok na reklamaci a to neprodleně, písemnou formou, nejdéle však do konce záruční lhůty.

 4. Reklamaci provede zákazník e-mailem na adresu obchod@pneuvyhodne.cz a uvede:

  1. číslo objednávky

  2. jméno a příjmení

  3. adresu

  4. telefonní popř. e-mailový kontakt

  5. datum převzetí zboží

  6. popis závady (popř. zaslání foto na e-mail)

  7. popis způsobu vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněz)

  8. kopii faktury, dokladu o zaplacení (možno odeslat se zbožím) nebo využije formuláře.

 5. Poté kupující zboží odešle zpět na adresu: CD Motor, a.s., Vilová 389, 460 10 Liberec 10. Zboží nelze odeslat na dobírku, takto odeslané zboží nebude přijato. Náklady na zpětnou dopravu prodávající poukáže na bankovní účet kupujícího v případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 6. V případě, že kupující od dopravce přejímá zásilku, která je evidentně poškozená, je povinen okamžitě zkontrolovat , zda také nedošlo k poškození zboží v zásilce a sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky. Tento krok usnadní další reklamační řízení. O takovémto poškození je zákazník povinen okamžitě informovat prodávajícího (zasláním kopie sepsaného protokolu o škodě e-mailem) a to do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Kupující je také oprávněn převzetí zásilky odmítnout a to v případě, že zásilka není ve shodě s kupní smlouvou, např. je nekompletní nebo poškozená. V případě, že výše uvedenou zásilku (vnější poškození, neúplnost) nebude zákazník reklamovat v uvedené lhůtě a náležitým způsobem, má prodávající právo prokázat, že dodávka nebyla v rozporu s kupní smlouvou.

 7. Prodávající je povinen do tří pracovních dnů od obdržení oznámení o vadách, informovat zákazníka o dalším postupu v reklamačním řízení.

 8. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, od převzetí zboží a vztahuje se pouze na výrobní vady. Jako záruční list slouží doklad o nákupu zboží (faktura). Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené nesprávnou manipulací, používáním a skladováním zboží, stejně tak jako za vady způsobené běžným opotřebením.

 9. Prodávající je povinen oprávněně reklamované zboží opravit nebo vyměnit v zákonné 30 denní lhůtě. Po této lhůtě má zákazník právo odstoupit od smlouvy a žádat vrácení plnění. V případě vrácení plnění, bude toto poukázáno na bankovní účet kupujícího. (viz. postup čl. III bodu 2)

  V. Platební a dodací podmínky

 1. Dodací podmínky e-shopu PNEUVÝHODNĚ.cz se obvykle pohybují od 24hodin do 10 pracovních dní.

  Způsob dopravy zboží k zákazníkovi:

  1. prostřednictvím smluvního dopravce

  2. osobně (na tomto způsobu odběru je třeba se předem telefonicky domluvit) PLATNÉ POUZE PO ČR!!!

 2. Platební podmínky e-shopu PNEUVÝHODNĚ.cz nabízejí několik možností:

  1. v hotovosti (při osobním odběru)

EET při platbě hotovosti nebo platební kartou

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Účtenky jsou předávány v tištěné podobě společně s daňovým dokladem při předání zboží při platbě v hotovosti, při úhradě platební kartou jsou odesílány spolu se zbožím.

  1. 2. na dobírku (zákazník platí při odběru dopravci)

  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 318903007/2700 Unicreditbank, předem, před odesláním zboží

   Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřeby prodávajícího a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou přepravců.

VI. Ostatní práva a povinnosti

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele v platném znění.

 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 868, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  VII. Ochrana osobních údajů

 1. Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost CD Motor, a.s. IČ: 261 65 848 se sídlem Liberec I, Ruprechtická 750/85, 460 01 (dále jen: „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce jsou

   1. adresa: Ruprechtická 750/85, 460 01 Liberec I

   2. email: obchod@pneuvyhodne.cz

   3. telefon: 777 717 197 3.

  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (plnění objednávky).

 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

   1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

   2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

   3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

   1. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 4. Doba uchovávání údajů

   1. Správce uchovává osobní údaje

    1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

    2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

   2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

   1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

    1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

    2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

    3. zajišťující marketingové služby. 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových / marketingových služeb.

 6. Vaše práva

   1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

    1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

    2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

    3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

    4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

    5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

    6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

   2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 8. Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  VIII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

   1. Kupující souhlasí se zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

   2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupujicí souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (dle čl. I. bodu 2.) a kupujícím (dle čl. I. bodu 3.). Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Jakoukoliv změnu označí datem účinnosti a dá na vědomí na svých internetových stránkách.

Účinnost od 26.11.2018 do ……………