Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:

www.PNEUVÝHODNĚ.cz

Společnost:

CD Motor, a.s.

Se sídlem:

Ruprechtická 750/85

IČ/DIČ: 

IČ: 261 65 848, DIČ: CZ26165848

E-mailová adresa: 

obchod@pneuvyhodne.cz

Telefonní číslo: 

777 717 197

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

1. Datum objednání:

2. Datum obdržení:

3. Číslo objednávky:

4. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:

5. Popis závady (můžete zaslat foto na e-mail):

6. Požadovaný způsob vyřízení reklamace:

V ...................................... , dne …………………..

______________________________________

PODPIS spotřebitel

Seznam příloh:

1. Faktura za objednané zboží č. …………….


IV. Práva z vadného plnění a záruční lhůty

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914-§1925, §2099-§2117 a §2161-§2174 občanského zákoníku.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží, které převzal má vlastnosti, které byly popsány na webovém rozhraní internetového obchodu PNEUVÝHODNĚ.cz nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Kupující má právo reklamovat zboží, které obdržel z internetového obchodu PNEUVÝHODNĚ.cz a toto zboží jeví známky poškození, je nefunkční nebo existujte jiný důvod zakládající nárok na reklamaci a to neprodleně, písemnou formou, nejdéle však do konce záruční lhůty.

4. Reklamaci provede zákazník e-mailem na adresu obchod@pneuvyhodne.cz a uvede:

1. číslo objednávky

2. jméno a příjmení

3. adresu

4. telefonní popř. e-mailový kontakt

5. datum převzetí zboží

6. popis závady (popř. zaslání foto na e-mail)

7. popis způsobu vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněz)

8. kopii faktury, dokladu o zaplacení (možno odeslat se zbožím)

nebo využije formuláře.

5. Poté kupující zboží odešle zpět na adresu: CD Motor, a.s., Vilová 389, 460 10 Liberec 10. Zboží nelze odeslat na dobírku, takto odeslané zboží nebude přijato. Náklady na zpětnou dopravu prodávající poukáže na bankovní účet kupujícího v případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6. V případě, že kupující od dopravce přejímá zásilku, která je evidentně poškozená, je povinen okamžitě zkontrolovat , zda také nedošlo k poškození zboží v zásilce a sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky. Tento krok usnadní další reklamační řízení. O takovémto poškození je zákazník povinen okamžitě informovat prodávajícího (zasláním kopie sepsaného protokolu o škodě e-mailem) a to do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Kupující je také oprávněn převzetí zásilky odmítnout a to v případě, že zásilka není ve shodě s kupní smlouvou, např. je nekompletní nebo poškozená. V případě, že výše uvedenou zásilku (vnější poškození, neúplnost) nebude zákazník reklamovat v uvedené lhůtě a náležitým způsobem, má prodávající právo prokázat, že dodávka nebyla v rozporu s kupní smlouvou.

7. Prodávající je povinen do tří pracovních dnů od obdržení oznámení o vadách, informovat zákazníka o dalším postupu v reklamačním řízení.

8. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, od převzetí zboží a vztahuje se pouze na výrobní vady. Jako záruční list slouží doklad o nákupu zboží (faktura). Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené nesprávnou manipulací, používáním a skladováním zboží, stejně tak jako za vady způsobené běžným opotřebením.

9. Prodávající je povinen oprávněně reklamované zboží opravit nebo vyměnit v zákonné 30 denní lhůtě. Po této lhůtě má zákazník právo odstoupit od smlouvy a žádat vrácení plnění. V případě vrácení plnění, bude toto poukázáno na bankovní účet kupujícího. (viz. postup čl. III bodu 2)